Menu Mbylle

TRANSFORMATOR DHE TRAFOSTACIONE

Shërbimet:
• Furnizimi me Transformator të ndryshëm si:
• Transformator të Distribucionit (10/0.4 kV)
• Transformatorëve me vaj dhe të thatë
• Montim dhe Mirëmbajtje të Transformatorëve dhe Trafostacioneve dhe
• Kyçje e transformatorit në rrjet 10(20)/0.4kV
• Realizimi i Tokëzimit Mbrojtës dhe atij Punues
• Matja dhe testimi pas lëshimit në punë Gjithëashtu edhe furnizimi me pjesë ndërlidhëse të transformatorëve si:
- Izolatorë (TU, TM, TL)
- Baza të siguresave (12kV, 24kV)
- SilikaGel
- Rele te Buchholz-it
- Kabllo energjetik Liferimin e Transformatorëve dhe pajisjeve ndërlidhëse, etj.