Menu Mbylle

PAJISJE TË TENSIONIT TË LARTË

Shërbime të:
- Furnizimin dhe Instalimin e Ndërprerësave Modular të TU/TM/TL ( 12 kV, 24 kV, 35 kV )
- Liferimin brenda afatit kohor të caktuar në projekt

Energjetika është një fushë e rëndësishme në të cilën ne kemi
implementuar shumë projekte dhe ofrojmë këto shërbime:
Shitje, Montim dhe Instalim të Pajisjeve Elektrike

(Për nivele të Tensionit):
- Tensioni i Lartë ( TL ) 400/220/110 kV
- Tensioni i Mesëm ( TM ) 35/10kV
- Tensioni i Ulët ( TU ) 0.4 kV

• Linjat ajrore dhe tokësore (TL/TU)
• Shtylla elektrike
• Gjenerator dhe Elektromotorë
• TMRR dhe TMT
• Ndërprerës të Fuqisë (12 kV, 24 kV, 35 kV)
• Ndarës të Tensionit
• Automatizimi i Pajisjeve me anë të PLC–ve
• Kompensator të Energjisë Reaktive

Ne ofrojmë shërbime në fushën e energjetikës tensioni i lartë, i mesëm dhe i ulët duke përfshirë Transmisionin, Distribuimin dhe Gjenerimin.

Ne kemi përvojë 15 vjeqare në të gjitha shërbimet dhe produktet në fushën e energjetikës duke filluar nga shitja, projektimi, montimi, menaxhimi i transfostacioneve dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse, matjet dhe testimi pas lëshimit në punë.

Ne kemi implementuar shumë projekte në Kosovë kryesisht në KEK, si dhe biznese tjera.

Ne jemi përfaqësues të prodhuesit të njohur të paisjeve elektrike MAREL, poashtu kemi bashkpunim edhe me furnizuesin për Kosovë për materiale dhe komponente elektrike ndërrmarja Kujta Prishtinë.

Punët të cilat kompania Inline Engeneering kryen:

  • Furnizim dhe Instalim të gjeneratorëve dhe elektromotorëve të fuqive të ndryshme varësisht nga kërkesa.
  • Furnizim me Transformator (10(20)/0.4kV) dhe dhe 35/0.4kV deri 1600kVA
  • Mbrojtje Rele
  • Tokëzimi dhe matja e rezistencës së tokëzimit dhe matja e tensionit të hapit dhe prekjes
  • Projektet me Trafostacione

Ne i përmbahemi udhëzimeve dhe rregulloreve nga rregullatori i energjisë elektrike dhe KEDS në Kosovë si dhe udhëzimeve tjera ndërkombëtare për standardizim të paisjeve.

Çdo projekt së pari realizohet nga stafi i inxhinerëve në kompaninë tonë në softuerin dhe simulatorët përkatës dhe pastaj kalon në fazën e implementimit.

Të gjitha projektet tona shqyrtohen nga ekspertë të licensuar të departamentit në ministrinë e planifikimit dhe ambientit hapësinor në kuadër të qeversië së Kosovës